Segítség

Segítség

Adatvédelmi nyilatkozat

A Dipol Hungaria Kft., mint (Eladó) (székhely: 4026 Debrecen Hortobágy u.24) internetes áruházat üzemeltet, amelynek során a webáruházba látogatók és ezen regisztrálók (Vásárlók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben az Eladó ezúton tájékoztatja a Vevőket, hogy a webáruházban az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Eladó tiszteletben tartja a webáruház látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A Vevő a webáruházba való belépéskor és annak használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a webáruház látogatóinak a webáruházon keresztül történő vásárlás igénybevételéhez szükséges azonosítása, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása.

2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az Eladó általi adatkezelésekre a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 2011. július 11-én az Országgyűlés elfogadta a 2011. évi CXII. törvényt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, amely szerint a A vásárlók önkéntes hozzájárulása alapján, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vevő az egyes adatkezelések tekintetében a webáruház használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

3. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Dipol Hungaria Kft. (székhely: 4026 Debrecen Hortobágy u.24.)

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény (2011. évi CXII.) értelmező rendelkezései alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A regisztrációs folyamat során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció vásárló általi törlésére, valamint az eladó általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben rögzített esetben és módon kerülhet sor.

A naplózott adatokat a rendszer - az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a webáruházban történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

5. A KEZELT ADATOK KÖRE

Regisztráció. A regisztráció során a tartósan kapcsolatban kívánó személyeknek, viszonteladóknak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

e-mail cím,

jelszó,

teljes név,

számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám),

szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

ország,

telefonszám, szállítás estén más

e-mail cím a megrendelt termék átvételére más személy megbízása esetén.

Az adatok megadását követően az Eladó e-mailben értesíti a vevőt a regisztráció sikerességéről.

A Vevő a regisztrációt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az Eladó által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

Az Eladó vállalja, hogy a regisztráció során a vevők által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Vevő által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint a Vevő hozzájárulásával küldött hírleveleket.

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen az Eladó illetve az Eladó belső munkatársai jogosultak megismerni, akik ezeket az adatokat a megrendelés teljesítése érdekében ismerik meg, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy részére nem adják át.

Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében az Eladó körébe tartozók ismerhetik meg (pl. webmester, könyvelő, fuvarozó vállalat). Az Eladó az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A fentieken túl a Vevőre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, (pl. törvényben feljogosított hatóság megkeresése esetén) illetve a Vevő hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. ADATBIZTONSÁG

Az Eladó minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Vevők által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

8. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Vevő bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Eladó által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. A Vevő jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Az Eladó a vevő kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az Eladó a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Dipol Hungaria Kft. 4026 Debrecen Hortobágy u.24.

E-mail: info@antennak.hu

A Vevő bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az eladó bármely munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

A Vevő bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Vevő a weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben az Eladó a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Eladó a szükséges időtartamig megőrzi.

A Vevő az 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól és ezek alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is ( H1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1530 Budapest Pf. 5. Telefon: (+36) (1) 391-1400 további információ: ide klikk).

Amennyiben a Vevő szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a webáruház használata során bármilyen módon kárt okozott, az Eladó jogosult a Vevővel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Eladó ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

9. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

Az Eladó kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Vevő azonosítását, a megrendelések teljesítése (ideértve pl. a termékek, szolgáltatások árának megfizetésére figyelmeztető automatikus e-mail üzenetek küldését), szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

Az Eladó által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint az Eladó egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást az Eladó bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen “értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban az Eladó nem használja reklámozási célra.

A Vevő által megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot tartalmazó leveleket az Eladó csak a Vevő kifejezett hozzájárulásával, hírlevélre történő feliratkozással, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Vevő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Vevő a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

© 2005 - 2017 Dipol Hungaria Kft. Minden jog fenntartva
Tárhely szolgáltató: WebDeb Engine Kft.